1. มูลค่าและอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ข้อมูลตัวชี้วัด “มูลค่าและอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ”

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ใน พ.ศ. 2561 พบว่า มีมูลค่า 16.32 ล้านล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 4.1 ซึ่งปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับ ใน พ.ศ. 2560 ที่มีการขยายตัวร้อยละ 4.0 และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปี โดยมูลค่าการส่งออกขยายตัวร้อยละ 7.7 รองลงมาคือ การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.6 และร้อยละ 3.8 ตามลำดับ ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.1 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 7.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยด้านการใช้จ่าย มีปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปี และการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 1.8 ในด้านการผลิต ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 สาขาอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 3.0 สาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวร้อยละ 7.9 สาขาการขนส่งและการคมนาคมขยายตัวร้อยละ 6.3 เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) พบว่า มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

มูลค่าและอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
จำแนกตามภาคการผลิต พ.ศ. 2552-2561

 

หมายเหตุ:   p = ค่ารายไตรมาสในปีที่มีค่ารายปีเป็นค่าตัวรวมเบื้องต้น      p1 = ค่ารายไตรมาสในเบื้องต้นที่ยังไม่มีค่ารายปี

ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562)

 

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562